วิ่ทยาลัยเ000ทคนิคอุดรธานี
 Home
 ตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางเรียนกลุ่ม  ตารางพื้นที่  หลักสูตรรายวิชา  แผนการเรียน  บุคลากร   
  Download  การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
http://www.udontech.ac.th/
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121042212 ระบบเสียง0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221042213 ระบบภาพ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321042214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421042215 ไมโครโปรเซสเซอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521042216 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621042217 โทรศัพท์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721042218 วิทยุสื่อสาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821042219 งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921042221 คอมพิวเตอร์เครือข่าย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021042222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121042223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221042224 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321042225 โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421042226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521042227 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621042228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721042302 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821042303 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921042309 สายส่งและสายอากาศ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021042311 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121042314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221042316 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321042317 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 20-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421042401 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521042402 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621042403 ทฤษฎีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721042404 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821042412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์0-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921042422 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง0-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021042501 งานช่างไฟฟ้า 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121042502 งานช่างไฟฟ้า20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221042503 งานช่างไฟฟ้า 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321042504 งานช่างไฟฟ้า 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421044101 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 10-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521044102 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 20-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621044103 งานช่างไฟฟ้า 30-8-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721044104 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 40-16-3 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821044201 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921044202 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021044203 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121044204 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221044205 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 50-6-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321044206 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421045001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521045002 โครงงาน8-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621046104 การส่องสว่าง1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721046201 คอมพิวเตอร์เครือข่าย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821046202 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921046203 ซีลสกรีนและวงจรพิมพ์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021046205 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 3425 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 
Hi-Spam
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.