คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนน.ส.น้ำฝน   ตั้งประเสริฐ
ตำแหน่งครูTel.081-8721041
วุฒิการศึกษาศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1420วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม2(3)3
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต2(3)6
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม2(3)24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20(2)2
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)1


 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5620001302 ---------//
ชช.2/1
//--------- 5620001302 ---------//
ชย.2/8,ชย.2/7
ชอ.1/1,ชอ.1/2 ชย.2/6,ชย.2/5
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.2/1
ชถ.3/3
//--------- 5620001302 ---------//
ชย.2/4,ชย.2/3
ชย.2/2,ชย.2/1 ชฟ.2/2,ชฟ.2/1
//--------- 5620001301 ---------//
ชอ.1/1,ชอ.1/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5620001302 ---------//
ชย.2/5,ชย.2/6
//--------- 5620001302 ---------//
ชฟ.2/2,ชฟ.2/1
ชย.2/4,ชย.2/3 ชอ.1/3,ชอ.1/4
//--------- 5620002004 ---------//
ชถ.2/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 5620001302 -------------//
ชธ.2/1,ชธ.2/2
ชช.2/1
//------------- 5620001302 -------------//
ชส.2/1,ชก.2/5
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5620001302 ---------//
ชย.2/2,ชย.2/1
//--------- 20001420 ---------//
ชถ.3/3
ชย.2/7,ชย.2/8
//--------- 5620001301 ---------//
ชอ.1/3,ชอ.1/4
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)