คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายอาทิตย์   เจริญเพ็ง
ตำแหน่งครูTel.083-3333504
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3(3)3
3000-7001การฝึกงาน4(4)4
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 13(4)16
3104-2102การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า3(4)4
3104-2208เทคโนโลยีระบบอาคาร3(4)8
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20(2)2
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)1


 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.2/2
//------------- 31042001 -------------//
มฟต.1/1
มฟต.1/1
//------------------ 30007001 ------------------//
สฟก.2/4,สฟก.2/3
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042001 ------------------//
มฟก.1/3
//------------------ 31042102 ------------------//
มฟก.2/4
//------------- 30000101 -------------//
สฟต.2/2,สฟต.2/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042001 ------------------//
มฟย.1/5
//--------- 5620002004 ---------//
ชฟ.2/2
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042001 ------------------//
สฟก.1/3
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042208 ------------------//
สฟต.1/1
//------------------ 31042208 ------------------//
สฟต.1/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)