คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายเสกสรร   ศรียศ
ตำแหน่งครูTel.087-2169099
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-0206การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย3(4)4
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60(2)2
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 13(3)6
3100-0117มาตรวิทยาวิศวกรรม2(3)6
3102-6001โครงการ4(4)4
4102-2004เทคโนโลยีการวัดละเอียด3(4)4
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)1


 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31026001 ---------//
สชก.2/2,สชก.2/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
มชก.1/4,มชก.1/3
//--------- 31026001 ---------//
สชก.2/2,สชก.2/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 41022004 ---------//
MDT1/1
//--------- 41022004 ---------//
MDT1/1
//--------- 30002002 ---------//
มชก.1/4,มชก.1/3
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30000206 ------------------//
สชก.1/2
//------------- 31000101 -------------//
มชก.1/2,มชก.1/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชก.1/4,มชก.1/3
//------------- 31000117 -------------//
มชก.1/3
//------------- 31000117 -------------//
มชก.1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)