วิ่ทยาลัยเ000ทคนิคอุดรธานี
 Home
 ตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางเรียนกลุ่ม  ตารางพื้นที่  หลักสูตรรายวิชา  แผนการเรียน  บุคลากร   
  Download  การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
http://www.udontech.ac.th/
1. นายทวีศักดิ์    โคตรโสภา
 ครูTel.089-9409654 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3101-0001งานเครื่องยนต์เล็ก3(5)50
3101-2007งานไฟฟ้ายานยนต์3(5)150
3101-2214ระบบจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2(2)20
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10(2)20
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2(4)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นายภาคิน    อัศวภูมิ
 ครูTel.081-0495617 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2(4)40
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 70(2)20
3100-0111เทอร์โมไดนามิกส์3(3)90
3101-0004งานเครื่องยนต์ดีเซล3(5)50
3101-2002เครื่องยนต์สันดาปภายใน3(3)30
3101-2004งานซ่อมเครื่องยนต์3(5)50
3101-2105งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน3(5)50
4101-2003กลศาสตร์ของแข็ง3(3)30
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   33 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
3. นายวิสุทธิ์    ทองเฝือ
 ครูTel.087-0185351 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3(3)60
3101-0003งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน3(5)50
3101-2004งานซ่อมเครื่องยนต์3(5)100
3101-2006งานเครื่องล่างยานยนต์2(3)60
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์3(5)50
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. นายจิระศักดิ์    ภูมิศรีแก้ว
 ครูTel.081-3804280 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-5001โครงการ4(4)40
3100-0111เทอร์โมไดนามิกส์3(3)30
3101-2001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
3101-2101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3(5)100
3101-2109งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์2(3)30
3101-6001โครงการ4(4)40
4101-2008เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน3(4)40
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10(2)20
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
5. นายสมศักดิ์    แก้วไสย
 ครูTel.083-3382251 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-7001การฝึกงาน4(4)40
3101-0001งานเครื่องยนต์เล็ก3(5)100
3101-2001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
3101-2008วิศวกรรมยานยนต์3(3)60
3101-2106งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล3(5)50
4101-2116เทคโนโลยีเผาไหม้3(4)40
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10(2)20
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2(4)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
6. นายวิทยา    พงษ์หนองโน
 ครูTel.0898636417 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2002-0005กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30(2)20
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 13(3)30
3101-0003งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน3(5)50
3101-0004งานเครื่องยนต์ดีเซล3(5)100
3101-2113งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์2(3)90
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
7. นายยุทธชาติ    ประกอบเสริม
 ครูTel.085-6838103 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2002-0005กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30(2)20
3000-0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3(3)60
3101-0002งานจักรยานยนต์3(5)100
3101-2003งานทดลองเครื่องกล2(3)30
3101-2006งานเครื่องล่างยานยนต์2(3)60
3101-2214ระบบจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2(2)20
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์3(5)50
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
8. นายสมบูรณ์    ภูมิวัฒนพิมพ์
 ครูTel.087-8551158 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 70(2)20
3101-0001งานเครื่องยนต์เล็ก3(5)50
3101-0002งานจักรยานยนต์3(5)100
3101-0003งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน3(5)50
3101-2001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
3101-2004งานซ่อมเครื่องยนต์3(5)50
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
9. นายสิริ    สังกะสินสู่
 ครูTel.081-5441677 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 13(3)60
3101-2004งานซ่อมเครื่องยนต์3(5)50
3101-2103งานปรับอากาศยานยนต์3(5)100
3101-2113งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์2(3)60
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
10. นายพุทธ    ธรรมสุนา
 ครู คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2000-7001การฝึกงาน4(4)40
3101-0003งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน3(5)50
3101-0004งานเครื่องยนต์ดีเซล3(5)50
3101-2007งานไฟฟ้ายานยนต์3(5)100
3101-2104งานเกียร์อัตโนมัติ3(5)50
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3(3)30
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
11. นายสรรพวุธ    หมู่โสภิญ
 ครูอัตราจ้างTel.085-4658931
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-1004งานไฟฟ้ารถยนต์3(6)60
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10(2)20
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)120
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2(4)120
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
12. นายนัฐวุฒิ    ภาชู
 ครูจ้างสอนTel.088-3308392
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
13. นายอุทัย    พานกุล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
14. นายพุทธา    ทองพิทักษ์
 ครูอัตราจ้างTel.086-2206174
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2002-0005กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30(2)20
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2(2)20
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)120
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3(5)50
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์3(5)100
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2(4)40
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์2(2)20
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
15. นายอุทิศ    โคตรวงศ์
 ครูอัตราจ้างTel.081-7396112
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
16. นายสมพงษ์    ภูเวียงแก้ว
 ครูอัตราจ้างTel.086-6397568
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
17. นายจตุพงศ์    วรรณมูล
 ครูอัตราจ้างTel.085-0113988
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
18. นายรุจินันท์    ยอดคีรี
 ครูอัตราจ้างTel.086-0077601
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
19. นายพิศาล    ผ่ายชาวนา
 ครูอัตราจ้างTel.087-8666398
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
20. นายปริญญา(ชย.)    มาตราช
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
21. ว่าที่ ร.ต.ภูมรินทร์    สำราญจิตร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
22. นายณัฎร์ดนัย    กฤตยวงศ์
 ครูอัตราจ้างTel.089-8336883
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
23. นายวิศณุ    ทองเฝือ
 ครูอัตราจ้างTel.086-1040718
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2000-7001การฝึกงาน4(4)40
2101-2105งานปรับอากาศรถยนต์3(6)120
2101-2113คณิตศาสตร์ช่างยนต์2(2)20
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10(2)20
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)80
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์2(4)40
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
mero-om2พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
24. นายผดุงเกียรติ    สิงห์มนต์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2214การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2(2)20
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50(2)20
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(3)30
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)80
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3(5)50
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์3(5)150
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์2(2)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   40 ชั่วโมง
 
25. นายปรีดา    ตรงสาหัส
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-1004งานไฟฟ้ารถยนต์3(6)60
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10(2)20
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3(5)50
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์2(4)200
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
26. นายภัคคิป    ไกรโสดา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50(2)20
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(3)120
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)80
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์2(4)80
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
2101-9007พลังงานทดแทน2(2)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   36 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
27. นายณัฎฐกร    สาสิงห์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-0005อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(3)30
2101-2116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2(4)40
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50(2)20
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)80
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3(5)50
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์2(4)80
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์2(2)20
2101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2(4)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
28. นายทนงศักดิ์    มงคลสวัสดิ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50(2)20
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)80
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3(5)100
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2(4)120
2101-9007พลังงานทดแทน2(2)40
Home-roomพบที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
29. นายสุธี    กุลสุวรรณ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2(2)80
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)80
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3(5)100
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์3(5)50
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2(4)40
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired