วิ่ทยาลัยเ000ทคนิคอุดรธานี
 Home
 ตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางเรียนกลุ่ม  ตารางพื้นที่  หลักสูตรรายวิชา  แผนการเรียน  บุคลากร   
  Download  การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
http://www.udontech.ac.th/
1. นายทวีศักดิ์    โคตรโสภา
 ครูTel.089-9409654 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3101-2007งานไฟฟ้ายานยนต์3(5)100
3101-2103งานปรับอากาศยานยนต์3(5)100
4101-2123การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม3(4)40
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20(2)20
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
2. นายภาคิน    อัศวภูมิ
 ครูTel.081-0495617 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80(2)20
3100-0107ความแข็งแรงของวัสดุ3(3)30
3101-2101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3(5)100
3101-2105งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน3(5)50
3101-2109งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์2(3)90
4101-2006การปรับปรุงพัฒนาระบบยานยนต์3(4)40
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
3. นายจิระศักดิ์    ภูมิศรีแก้ว
 ครูTel.081-3804280 คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3101-2101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3(5)100
3101-2109งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์2(3)60
3101-6001โครงการ4(4)40
4101-2107การเขียนแบบเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์3(4)40
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20(2)20
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
4. นายสมศักดิ์    แก้วไสย
 ครูTel.083-3382251 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-7001การฝึกงาน4(4)40
3100-0103กลศาสตร์ของไหล3(3)30
3101-2008วิศวกรรมยานยนต์3(3)30
3101-2106งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล3(5)50
3101-2108งานปรับแต่งเครื่องยนต์2(3)120
4101-2004เชื้อเพลิงและการเผาไหม้่3(3)30
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20(2)20
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
5. นายวิทยา    พงษ์หนองโน
 ครูTel.0898636417 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2002-0006กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 40(2)20
3100-0103กลศาสตร์ของไหล3(3)30
3101-2003งานทดลองเครื่องกล2(3)150
3101-2113งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์2(3)120
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
6. นายยุทธชาติ    ประกอบเสริม
 ครูTel.085-6838103 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2002-0006กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 40(2)20
3101-2001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
3101-2005งานส่งกําลังยานยนต์2(3)90
3101-2006งานเครื่องล่างยานยนต์2(3)90
3101-2104งานเกียร์อัตโนมัติ3(5)100
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
7. นายสมบูรณ์    ภูมิวัฒนพิมพ์
 ครูTel.087-8551158 คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80(2)20
3101-2001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
3101-2006งานเครื่องล่างยานยนต์2(3)60
3101-2103งานปรับอากาศยานยนต์3(5)100
3101-2115งานประดับยนต์2(3)120
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   33 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
8. นายพุทธ    ธรรมสุนา
 ครู คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3101-2005งานส่งกําลังยานยนต์2(3)150
3101-2104งานเกียร์อัตโนมัติ3(5)100
4101-2002เทคนิคการสอนงาน3(4)40
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
9. นายสรรพวุธ    หมู่โสภิญ
 ครูอัตราจ้างTel.085-4658931
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2000-7001การฝึกงาน4(4)40
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20(2)20
2101-2002เครื่องยนต์ดีเซล3(5)50
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)50
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์3(7)140
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์2(4)120
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   43 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   43 ชั่วโมง
 
10. นายพุทธา    ทองพิทักษ์
 ครูอัตราจ้างTel.086-2206174
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2002-0006กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 40(2)20
2101-2113คณิตศาสตร์ช่างยนต์2(2)40
2101-2116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2(4)40
2101-2002เครื่องยนต์ดีเซล3(5)150
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)50
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์3(7)140
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   45 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   45 ชั่วโมง
 
11. นายพิศาล    ผ่ายชาวนา
 ครูอัตราจ้างTel.087-8666398
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-1004งานไฟฟ้ารถยนต์3(6)60
2101-2214การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2(2)20
2101-2002เครื่องยนต์ดีเซล3(5)100
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)50
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์2(4)120
2101-2108กลศาสตร์ยานยนต์2(2)20
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   39 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
12. นายวิศณุ    ทองเฝือ
 ครูอัตราจ้างTel.086-1040718
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 13(3)60
3100-0107ความแข็งแรงของวัสดุ3(3)60
3101-2002เครื่องยนต์สันดาปภายใน3(3)30
3101-2003งานทดลองเครื่องกล2(3)30
3101-2103งานปรับอากาศยานยนต์3(5)50
3101-2107เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2(2)20
3101-2109งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์2(3)30
3101-2214ระบบจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2(2)20
3101-6001โครงการ4(4)40
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20(2)20
mero-om3พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
13. นายผดุงเกียรติ    สิงห์มนต์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60(2)20
3100-0103กลศาสตร์ของไหล3(3)60
3100-0107ความแข็งแรงของวัสดุ3(3)60
3101-2002เครื่องยนต์สันดาปภายใน3(3)30
3101-2004งานซ่อมเครื่องยนต์3(5)100
3101-2005งานส่งกําลังยานยนต์2(3)30
3101-2101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3(5)50
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   36 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
14. นายปรีดา    ตรงสาหัส
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20(2)20
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)40
2101-2102งานจักรยานยนต์3(7)350
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   42 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   42 ชั่วโมง
 
15. นายภัคคิป    ไกรโสดา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-5001โครงการ4(4)40
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60(2)20
2101-2002เครื่องยนต์ดีเซล3(5)100
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)50
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์3(7)210
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   40 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   43 ชั่วโมง
 
16. นายณัฎฐกร    สาสิงห์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2105งานปรับอากาศรถยนต์3(6)120
2101-2113คณิตศาสตร์ช่างยนต์2(2)20
2101-2116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2(4)40
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60(2)20
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)120
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)50
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์2(4)40
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   39 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   42 ชั่วโมง
 
17. นายทนงศักดิ์    มงคลสวัสดิ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-1004งานไฟฟ้ารถยนต์3(6)60
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60(2)20
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)50
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
2101-2009งานเขียนแบบและและอ่านแบบเครื่องกล2(4)160
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์3(7)70
2101-2108กลศาสตร์ยานยนต์2(2)40
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   40 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   43 ชั่วโมง
 
18. นายสุธี    กุลสุวรรณ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-0005อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(3)30
2101-1004งานไฟฟ้ารถยนต์3(6)60
2101-2105งานปรับอากาศรถยนต์3(6)120
2101-2116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2(4)40
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60(2)20
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์3(5)100
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2(2)20
mero-om1พบครูที่ปรึกษา0(1)10
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   40 ชั่วโมง
 
19. นายอ.1 ชย    ช่างยนต์
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
20. นายอ. 2 ชย    ช่างยนต์
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
21. นายเอกสิทธิ์    ลุนสะแกวงษ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-1004งานไฟฟ้ารถยนต์3(6)60
2101-2116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2(4)40
2101-2214การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2(2)20
2101-5001โครงการ4(4)40
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น2(4)120
2101-2009งานเขียนแบบและและอ่านแบบเครื่องกล2(4)40
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์2(4)40
2101-2108กลศาสตร์ยานยนต์2(2)20
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
22. น.ส.พรพิรุณ    ไชยฮะนิจ
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-0005อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2(3)30
2101-2102งานจักรยานยนต์3(7)350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
Hi-Spam
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2015 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.