หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10

บทสรุป

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาชี้แนะถึงการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับชั้นให้ดำเนิน
ไปในทางสายกลางแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ประโยชน์ในระดับ บุคคล/ครอบครัว
ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมสามารถปฏิบัติได้ดังตัวอย่างเช่น ดำรงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นประหยัด
ไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและพึ่งตนเองได้ในระดับชุมชนต้องมีการรวมกลุ่ม
ทำ ประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตนเองและชุมชน ีการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งตนเองทางจิตใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
ในชุมชน เช่น มีคลินิกสุขภาพ ส่งเสริมบทบาทหมอพื้นบ้าน การใช้สมุนไพร และการบำบัด โรคด้วยการนวด เป็นต้น ในระดับรัฐหรือระดับประเทศมีการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2545 รัฐบาลได้ขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น รูปธรรม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545-2549) ได้รับอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทาง
ในการพัฒนา และบริหารประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศไทยให้พัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาชี้แนะถึงการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ชั้นให้ดำ เนินไปในทางสายกลาง แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ใน ระดับบุคคล/ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม สามารถปฏิบัติได้ดังตัวอย่าง เช่น ดำรงชีวิต โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึ่งตนเองได้ นระดับชุมชนต้องมีการรวมกลุ่ม
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยอาศัยภูมิปัญญาและ ความสามารถของตนเองและชุมชน มีการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งตนเองทางจิตใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชน เช่น มีคลินิกสุขภาพ ส่งเสริมบทบาทหมอพื้นบ้าน การใช้สมุนไพร และการบำบัดโรคด้วยการนวด เป็นต้น ในระดับรัฐหรือระดับประเทศมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ประโยชน์ในโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2545 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ิฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545-2549) ได้รับอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทาง ในการพัฒนาและบริหารประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศไทยให้พัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นมีหลายประการ ทุกคนสามารถนำไปเผยแพร่ได้ตาม
ความเหมาะสม เช่น การรณรงค์ให้คนไทยภาคภูมิใจปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน รณรงค์ให้คนไทย
และคนต่างชาติใช้สินค้าไทย เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในด้านการดำเนินชีวิตในสิ่งต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้นและประการสำคัญก็คือการสร้างคนหรอองค์กรตัวอย่างที่
นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ แล้วให้บุคคล
หรือองค์กรดังกล่าวเป็นตัวอย่างหรือแหล่งเรียนรู้ ถ้าทุกคนในสังคมร่วมมือร่วมใจ กันปฏิบัติและนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงแล้วจะทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีความสุขอย่างพอเพียง

 
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
www.udontech.ac.th