หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10
 

แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์

เศษฐกิจพอเพียง เป็ปรัชญาชี้แนะการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ประโยชน์ในแต่ละระดับสามารถปฏิบัติได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. ระดับบุคคล/ครอบครัว

บุคคลและครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม ปฏิบัติดังนี้

1.1 รู้จักคำว่าพอและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทกด้าน
ดำรง ชีพดดยไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ดังพระราชดำริที่ว่า “...ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้อง
ประหยัดใน ทางที่ถูกต้อง
1.2 พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชำนาญ ยึดถือการประกอบอาชีพ
ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ดังพระราชดำรัสที่ว่า”……..ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมา
จากการประพฤติชอบ…”
1.3 มีความสุขและความพอใจกับชีวิตที่พอเพียง ยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าที่ต่อสู้กันอย่างรุนแรง
1.4 สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (อัตตาหิ อัตโน นาโถ) ทั้งในด้านจิตใจ สังคม เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรฐกิจ โดยปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่ง
ยั่วกิเลสให้หมดไป
1.5 มีความเพียรพยายามในการใฝ่หาความรู้ให้เกิดรายได้เพิ่มพูนขึ้น และสร้างตนให้มั่นคงดังพระราชดำรัสว่า”……การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้
และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อจะให้ตัวเองมีตวามก้าวหน้า มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปถือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง…..”

2. ระดับชุมชน

ประกอบด้วยบุคคล/ครอบครัวที่มีความพอเพียงแล้วจึงรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยอาศัย
ภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชนมีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกในชุมชนทำให้เกิด
พลังทางสังคมและพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ

2.1 การพึ่งตนเองทางเศรฐกิจ มีข้าว ปลา ผัก ในท้องถิ่นเพื่อการยังชีพ และนำส่วนเกินเข้าร่วมกับ
การพัฒนาเศรฐกิจของชาติ มีแนวทางที่ผู้นำชุมชนเรียกว่า “เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน” เป็นแนวทาง
รูปธรรมที่ขยายตัวในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ
2.2 เสริมสร้างให้แต่ละชุมชนร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปัจจัยพื้นฐานบางอย่างไม่สามารถพึ่ง
ตนเองในครอบครัวได้ ต้องพัฒนาการพึ่งตนเองอย่างเป็นระบบ เช่น มีคลินิกสุขภาพชุมชนที่
ส่งเสริมบทบาทหมอพื้นบ้าน การใช้สมุนไพรและบำบัดโดยการนวด หรือวิธีการพื้นบ้านต่างๆ
เป็นการพึ่งตนเองของสังคม
2.3 พึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาศักยภาพของคน ค้นหาทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนฐานความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นนั้น เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการศึกษาประสบการณ์ของชาวบ้านมากกว่า 40 คนที่ประสบ
ความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้จากกาศึกษาไปขยายผลในหมู่ชาวบ้าน
2.4 การพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี ชุมชนศึกษาเป็นต้นแบบคือกังหันน้ำชัยพัฒนาประดิษฐกรรม
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้ ไม่ต้องซื้อในราคาแพง และทำให้ไม่ต้องซื้อในราคาแพง และทำการเสียดุลการค้า
2.5การพึ่งตนเองทางจิตใจ ยึดหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต ไม่โน้มเอียงไปตาม
กระแส บริโภคนิยม

3. ระดับรัฐหรือระดับประเทศ

ประกอบด้วยสังคมต่างๆที่เข้มแข็ง ชุมชน/สังคมหลายๆแห่งร่วมมือกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรฐกิจพอเพียงวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อนจึงค่อยๆดำเนินการพัฒนา
เศรฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นลำดับต่างๆต่อไป ตั้งแต่ปี 2545 รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ 2545-2549) ได้อัญเชิญปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ และแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศไทยให้พัฒนาสู่ ”สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
ภายใต้แนวปฏิบัติของ ”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญดังนี้

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ


 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
www.udontech.ac.th